Όλα τα νέα της Βοιωτίας

Όλα τα νέα της Βοιωτίας
Νέα και επιχειρήσεις Βοιωτίας και Στερεάς

PITBULL SECURITY ΒΟΙΩΤΙΑ

Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2018

Οι όροι για την καταβολή των 458 ευρώ

Ποια επαγγέλματα δικαιούνται το εποχικό επίδομα του ΟΑΕΔ από 1η Νοεμβρίου

oaed


Νέες κατηγορίες επαγγελμάτων έγιναν από την 1η Νοεμβρίου του 2018 δικαιούχοι του εποχικού επιδόματος του ΟΑΕΔ, ύψους 458,15 € (το 70% του 25πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη - Ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη 26,18€).
Στο ειδικό εποχικό βοήθημα εντάχθηκα ομοειδείς επαγγελματικές κατηγορίες των χορευτών - μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων, καθώς και των τεχνικών απασχολούμενων σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις - μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων.
Όρος για την καταβολή του επιδόματος είναι οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται του έτους καταβολής του βοηθήματος από 50 έως 210 ημερομίσθια σε εργασίες του κλάδου τους.
Για την καταβολή του οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού σωματείου.
Δείτε στο συνημμένο αρχείο τις ειδικότητες που δικαιούνται εποχικού επιδόματος:
ΟΑΕΔ ΕΠΟΧΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
 


 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χ.Δ.: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΒΑΘΜ. ΑΣΦ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΒΑΘΜ. ΠΡΩΤ. 77252/5-11-2018 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΤ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ : Ασφάλισης ΤΜΗΜΑ: 2 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Εθν. Αντίστασης 8, Άλιμος – Τ.Κ. 17456 ΠΛΗΡΟΦ.: Στ. Κιάμος ΤΗΛ.: 2109989064 EMAIL: a6@oaed.gr FAX: 210 9989050 ΠΡΟΣ: ΟΑΕΔ - ΠΕΡ/ΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΚΠΑ2 ΘΕΜΑ: Ένταξη στο ειδικό εποχικό βοήθημα προς ομοειδείς επαγγελματικές κατηγορίες τους χορευτές - μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων, καθώς τους τεχνικούς απασχολούμενους σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις - μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων Το Άρθρο 54 «Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 1836/1989 (Α΄ 79)» του Ν. 4554/2018 (Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσει - Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις) (ΦΕΚ 130 Α) ορίζει: «Η παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 1836/1989 (Α΄79) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Άτομα που παρέχουν την εργασία τους στην Ελλάδα δικαιούνται από τον ΟΑΕΔ ειδικό εποχιακό βοήθημα, εφόσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ και ασκούν ένα από τα παρακάτω επαγγέλματα: Οικοδόμου, λατόμου, ασβεστοποιού, κεραμοποιού, πλινθοποιού, αγγειοπλάστη, δασεργάτη, ρητινοσυλλέκτη, καπνεργάτη, μουσικού - μέλους του οικείου επαγγελματικού σωματείου, υποδηματεργάτη, μισθωτού ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, χειριστή εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιού, τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης χειριστή και βοηθού χειριστή κινηματογράφου, ελεγκτή κινηματογράφου και θεάτρου, ταμία κινηματογράφου και θεάτρου, μισθωτού τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, σμυριδεργάτη, το επάγγελμα του ταξιθέτου θεάτρου - κινηματογράφου, του χορευτή - μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων, καθώς και του τεχνικού απασχολούμενου σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις - μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων». Με την διάταξη αυτή προστίθενται στις επαγγελματικές κατηγορίες του άρθρου 22 του ν 1836/1989 (Α΄ 79) η επαγγελματική κατηγορία του χορευτή - μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων, καθώς και του τεχνικού απασχολούμενου σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις - μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων. Z:\ΚΙΑΜΟΣ\ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΓΕΝ. ΕΓΓΡΑΦΑ\ΧΟΡΕΥΤΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΟΠΤΙΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ.doc Σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη εκδόθηκε η με αριθμ. 56779/1330/30-10-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4892 Β/1-11-2018), η οποία τροποποίησε την με αριθμ. 30659/31-3-1989 υπουργική απόφαση (Β΄ 239), όπως ισχύει, ως εξής: «Το ΚΕΦ. III τροποποιείται ως εξής: «III. Ηθοποιοί, τεχνικοί κινηματογράφου και τηλεόρασης, χειριστές και βοηθοί χειριστών κινηματογράφου, ελεγκτές κινηματογράφου και θεάτρου, ταμίες κινηματογράφου και θεάτρου, ταξιθέτες θεάτρου - κινηματογράφου, χορευτές - μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων, καθώς και οι τεχνικοί απασχολούμενοι σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις - μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων, που παρέχουν την εργασία τους στα όρια της χώρας, δικαιούνται από τον ΟΑΕΔ το ειδικό εποχικό βοήθημα, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται του έτους καταβολής του βοηθήματος από 50 έως 210 ημερομίσθια σε εργασίες του κλάδου τους. Το ύψος του βοηθήματος, προσδιορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΚΕΦ ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα καθορίζονται στην απόφαση αυτή για τις επαγγελματικές κατηγορίες του ΚΕΦ Ι». Κατά τα λοιπά, ισχύει η αριθμ. 30659/31-3-1989 υπουργική απόφαση (Β΄ 239). Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.» Σύμφωνα με τα παραπάνω σας κάνουμε γνωστό τα εξής: Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται του έτους καταβολής του βοηθήματος από 50 έως 210 ημερομίσθια σε εργασίες του κλάδου τους. Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος για τις παραπάνω επαγγελματικές κατηγορίες ανέρχεται στο ποσό των 458,15 € (το 70% του 25πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη - Ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη 26,18 €) Για την καταβολή του οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού σωματείου. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στην με αριθμ. 65295/27-09-2018 εγκύκλιο της Δ/νσης Ασφάλισης (Καταβολή ειδικού εποχικού βοηθήματος έτους 2018, στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 όπως ισχύει.). Με ευθύνη των προϊσταμένων να λάβουν γνώση του παρόντος με υπογραφή όλοι οι υπάλληλοι. Συν: ΦΕΚ 4892 Β/1-11-2018 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΑΥΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου